Szukasz informacji o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020?

Już 7 stycznia 2015 r. zapraszamy do udziału w czwartym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu “Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.  Tym razem zapraszamy wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/strony/srody_z_fe_092014.aspx

Ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020.

Spotkania informacyjnych „Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z: podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020; możliwościami uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w obszarach: edukacji i szkoleń, aktywizacji społecznej i integracji, biznesu (organizacje pozarządowe jako instytucje otoczenia biznesu); źródłami informacji o funduszach europejskich. 

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3459-sroda-z-funduszami-bezplatne-spotkania

Dużo radości, serdeczności, a przede wszystkim samych ciepłych i dobrych uczuć na Święta Bożego Narodzenia, a także każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku

Wioletta Śląska-Zyśk

Bez tytułu

Cyfrowa współpraca popłaca! – konkurs dla samorządów

SAMORZĄDY, UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Szukamy najlepszych pomysłów na cyfrową edukację pokolenia 50+. Konkurs jest elementem projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu realizowanego przez MAC i Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych, skutecznych oraz atrakcyjnych pomysłów na współdziałanie Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi. Trzy zwycięskie samorządy otrzymają granty w wysokości 30 000 zł na realizację zaproponowanego planu edukacji cyfrowej oraz stworzenie i wyposażenie Latarni Polski Cyfrowej. Gospodarzami tych Latarni będą Latarnicy – cyfrowi edukatorzy pokolenia 50+.

Komisja konkursowa będzie oceniać Lokalne Programy Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, czyli opisy planowanych działań na rzecz wprowadzenia do cyfrowego świata osób 50+. Szczególne znaczenie będą miały zakres, jakość i wyjątkowość proponowanych działań oraz zakres współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy lokalne, które wspólnie z Latarnikiem/Latarnikami Polski Cyfrowej przedłożą ofertę do 12 stycznia 2015 r. do godz. 15:00. Jury konkursowe dokona oceny w terminie 15 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są: https://latarnicy.pl/blog/article/konkurs-dla-samorzadow/

MG instytucją pośredniczącą POIR w nowej perspektywie finansowej

Podpisane wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie powierza Ministrowi Gospodarki zadania istotne dla wspierania innowacji w przedsiębiorstwach i tym samym dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ze strony MIiR dokument podpisała wiceminister Iwona Wendel.

Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR) dotyczy dwóch osi priorytetowych: II  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Na jego podstawie Ministrowi Gospodarki została powierzona rola Instytucji Pośredniczącej, która będzie realizowała zadania w zakresie wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych, zarządzania instrumentami finansowymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej POIR.  MG będzie również sprawowało nadzór nad powierzonymi zadaniami w ramach systemu monitorowania, sprawozdawczości i kontroli.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Minister Gospodarki będzie mógł powierzyć część zadań Instytucjom Wdrażającym. Oprócz Ministerstwa Gospodarki porozumienie z MIiR w ramach POIR podpisało również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący jego działalność.

To już drugie porozumienie podpisane przez Ministerstwo Gospodarki na realizację programów operacyjnych w  nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W dniu 19 listopada br. zawarte zostało porozumienie na realizację dwóch osi priorytetowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

MG instytucją pośredniczącą POIR w nowej perspektywie finansowej

Zostało podpisane porozumienie powierza Ministrowi Gospodarki zadania istotne dla wspierania innowacji w przedsiębiorstwach i tym samym dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik na wspólnej uroczystości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ze strony MIiR dokument podpisała wiceminister Iwona Wendel. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

http://www.mg.gov.pl/node/22460#

Dziękuję

Szanowni Państwo,

Tak jak obiecałam i do czego się zobowiązałam będę z pełnym zaangażowaniem pracować na rzecz naszego regionu. Podczas kampanii upewniliście mnie, co jest dla Was najważniejsze. To będą moje priorytety.
Zachęcam do kontaktu ze mną. Zawsze będę wspierać inicjatywy służące naszym powiatom (piski, szczycieński, nidzicki, mrągowski, giżycki) i całemu województwu.
Dziękuję za ogromne wsparcie i oddane na mnie głosy.

Z wyrazami szacunku,
Wioletta Śląska-Zyśk

Pożyczki dla kobiet

Fundusz pożyczkowy dla kobiet nowym instrumentem wsparcia

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/22213