Gdzie szukać pracy w 2015 roku

Polski rynek pracy będzie jeszcze bardziej przychylny pracownikom w 2015 roku. Spodziewany jest dalszy spadek bezrobocia (nawet do 9,7 proc.), a także wzrost zatrudnienia. Z danych firmy Work Service wynika, że najwięcej nowych ofert pracy będzie dla wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym

http://kariera.forbes.pl/gdzie-szukac-pracy-w-2015-roku,artykuly,188025,1,1.html#fp=frb

Szukasz informacji o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020?

Już 7 stycznia 2015 r. zapraszamy do udziału w czwartym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu “Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.  Tym razem zapraszamy wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/strony/srody_z_fe_092014.aspx

Ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020.

Spotkania informacyjnych „Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z: podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020; możliwościami uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w obszarach: edukacji i szkoleń, aktywizacji społecznej i integracji, biznesu (organizacje pozarządowe jako instytucje otoczenia biznesu); źródłami informacji o funduszach europejskich. 

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3459-sroda-z-funduszami-bezplatne-spotkania

Dużo radości, serdeczności, a przede wszystkim samych ciepłych i dobrych uczuć na Święta Bożego Narodzenia, a także każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku

Wioletta Śląska-Zyśk

Bez tytułu

Cyfrowa współpraca popłaca! – konkurs dla samorządów

SAMORZĄDY, UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Szukamy najlepszych pomysłów na cyfrową edukację pokolenia 50+. Konkurs jest elementem projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu realizowanego przez MAC i Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych, skutecznych oraz atrakcyjnych pomysłów na współdziałanie Latarników Polski Cyfrowej z samorządami lokalnymi. Trzy zwycięskie samorządy otrzymają granty w wysokości 30 000 zł na realizację zaproponowanego planu edukacji cyfrowej oraz stworzenie i wyposażenie Latarni Polski Cyfrowej. Gospodarzami tych Latarni będą Latarnicy – cyfrowi edukatorzy pokolenia 50+.

Komisja konkursowa będzie oceniać Lokalne Programy Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, czyli opisy planowanych działań na rzecz wprowadzenia do cyfrowego świata osób 50+. Szczególne znaczenie będą miały zakres, jakość i wyjątkowość proponowanych działań oraz zakres współfinansowania realizacji projektu przez samorząd lokalny.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy lokalne, które wspólnie z Latarnikiem/Latarnikami Polski Cyfrowej przedłożą ofertę do 12 stycznia 2015 r. do godz. 15:00. Jury konkursowe dokona oceny w terminie 15 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są: https://latarnicy.pl/blog/article/konkurs-dla-samorzadow/

MG instytucją pośredniczącą POIR w nowej perspektywie finansowej

Podpisane wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie powierza Ministrowi Gospodarki zadania istotne dla wspierania innowacji w przedsiębiorstwach i tym samym dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ze strony MIiR dokument podpisała wiceminister Iwona Wendel.

Porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR) dotyczy dwóch osi priorytetowych: II  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Na jego podstawie Ministrowi Gospodarki została powierzona rola Instytucji Pośredniczącej, która będzie realizowała zadania w zakresie wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych, zarządzania instrumentami finansowymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej POIR.  MG będzie również sprawowało nadzór nad powierzonymi zadaniami w ramach systemu monitorowania, sprawozdawczości i kontroli.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Minister Gospodarki będzie mógł powierzyć część zadań Instytucjom Wdrażającym. Oprócz Ministerstwa Gospodarki porozumienie z MIiR w ramach POIR podpisało również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stroną porozumienia z NCBiR jest również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący jego działalność.

To już drugie porozumienie podpisane przez Ministerstwo Gospodarki na realizację programów operacyjnych w  nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W dniu 19 listopada br. zawarte zostało porozumienie na realizację dwóch osi priorytetowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

MG instytucją pośredniczącą POIR w nowej perspektywie finansowej

Zostało podpisane porozumienie powierza Ministrowi Gospodarki zadania istotne dla wspierania innowacji w przedsiębiorstwach i tym samym dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik na wspólnej uroczystości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ze strony MIiR dokument podpisała wiceminister Iwona Wendel. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

http://www.mg.gov.pl/node/22460#