535 LAT ROSTEK

535 lat sołectwa Rostki w powiecie piskim. Od 1981 r. we wsi działa wspaniały zespół “Rostkowianki”. Zespół nie tylko śpiewa, ale także organizuje życie społeczno gospodarcze mieszkańców. Sprawuje opiekę nad twórczością ludową i miejscowymi twórcami. Dziękuję Pani sołtys Hannie Modzelewskiej, Radzie Sołeckiej i Zespołowi “Rostkowianki” za dotychczasową społeczna działalność i wspaniałą energię.