PORZĄDEK OBRAD XI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

XI sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się w 28 października 2015 roku, sala sesyjna Sejmiku nr 420, ul. Emilii Plater 1. Początek o godz. 11.

1. Otwarcie Sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.
4. Interpelacje i zapytania.

5. Rozpatrzenie Informacji o stanie wdrażania programów operacyjnych i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – referujący: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
6. Rozpatrzenie Informacji z realizacji Programu PO RYBY 2007-2013 pn. „Podsumowanie realizacji operacji i stopień wykorzystania środków finansowych w zakresie Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” – referujący: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
7. Rozpatrzenie informacji dotyczącej Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury – referujący: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
8. Rozpatrzenie Informacji o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. – referujący: p. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/153/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2017” – referujący: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referujący: p. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński w sprawie przyjęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński – referujący: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – referujący: p. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa.
16. Sprawy organizacyjne Sejmiku.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Sejmiku z dnia 30 września 2015 r.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.