PRIORYTETY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ 2015-2020.

Przemysł odpowiada za innowacyjny postęp, przekłada się na wzrost eksportu i liczby miejsc pracy.

„Naszą ambicją jest, by w roku 2020 r. przemysł stanowił 25 proc. polskiego PKB. Chcemy podtrzymać bardzo wysoki udział miejsc z tego sektora w pracy w strukturze zatrudnienia. W proponowanych zagadnieniach polityki przemysłowej szczególną rolę odegra umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Będzie to wymagać większej interakcji z innymi sektorami zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, otwarcia się na nowe wyzwania i przygotowania nowych rozwiązań. W proponowanym przez MG dokumencie przewidziano spójne, hybrydowe podejście. Łączy ono kwestie dotyczące wszystkich przedsiębiorców (podejście horyzontalne) i te uwzględniające specyficzne uwarunkowania niektórych gałęzi czy branż przemysłu (podejście sektorowe). Jesteśmy w fazie trwałego wzrostu, co nie zwalnia nas z zabiegania o konkurencyjność. Dlatego tak ważne jest, by zarówno w nowej perspektywie finansowej, jak i w relacjach z samorządem i przedsiębiorstwami oraz poprzez programy sektorowe tworzyć nową jakość polskiej gospodarki. W wymiarze krajowym równie ważną rolę w tym procesie odegrają klastry, tworzące nowy model synchronizacji działań w obszarze biznesowym i przemysłowym”. To słowa Premiera Janusza Piechocińskiego.

15.07.2015 r., Prezentacja projektu dokumentu Priorytety Polityki Przemysłowej 2015-2020+, Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjmQOLxUvBw&feature=youtu.be