Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (bud. A pok. 46)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad:
    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

http://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx