BUDOWA NOWEJ ŚLUZY GUZIANKA II I REMONT GUZIANKI CORAZ BLIŻEJ

Dziś z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisaliśmy pre-umowy do projektów “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I” planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ranach RPO WiM 2014-2020.
W ramach planu “Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” opracowanego przez 14 samorządów województwa Warmińsko – Mazurskiego, zaplanowano 4 przedsięwzięcia o strategicznym charakterze, tj.:
1. “Mazurska Pętla Rowerowa”.
2. “Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I”.
3. Masterplan dla WJM – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno- ściekowej.
4. ” 7 cudów Mazur”.
Łączne dofinansowanie dla tych przedsięwzięć to aż 154 mln zł!