Rozmawiamy nt. środków w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WIM 2014-2020.

Z samorządowcami z subregionu ełckiego rozmawiamy nt. środków w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WIM 2014-2020. Wiceprezydent Miasta Ełk otrzymał dziś umowę, gwarantującą dofinansowanie ponad 385 tys. na ułatwienie dostępu do usług społecznych. Samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył ponad pół miliarda złotych  na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osób i rodzin, które takiej pomocy potrzebują jest bardzo dużo. Są pieniądze na aktywizacje, wsparcie, poradnictwo specjalistyczne ….. Wachlarz możliwej finansowej pomocy jest elastyczny i otwarty. Czekamy na nowe pomysły . Zachęcam jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe do aplikowania.