Efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Efekty projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014–2020 to sukcesy, którymi warto się pochwalić. 1,728 mld euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów w obecnej perspektywie.

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014-2020 NA KONIEC II KWARTAŁU 2019 R.

Ogłoszono 438 naborów o wartości ponad 11,2 mld zł, co stanowi 150% alokacji Programu.

Podpisano3 170 umów na kwotę ponad 5 mld zł, co stanowi 67,3% budżetu Programu.

Beneficjentom wypłacono ponad 1,82 mld zł, co stanowi 24,5% budżetu Programu.

Komisja Europejska zatwierdziła około 1,91 mld zł, co stanowi 25,8% budżetu Programu.

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

KAPITAŁ LUDZKI

151 511 uczestników projektów w ramach EFS (11% populacji województwa), wsparcie otrzymało 10 008 osób z niepełnosprawnością.

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 119 km dróg. Utworzenie ponad 512 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 374 km szlaków turystycznych.

CYFRYZACJA

Udostępnienie 1 921 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 123 593 osoby.

GOSPODARKA

1 823 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało  5 732 miejsca pracy.

RYNEK PRACY

Wspartych zostało 40 834 osoby bezrobotne, czyli co2 osoba bezrobotna w województwie, 57% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 287 szkół oraz 67 872 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 7 740 nauczycieli, czyli co3 nauczyciel w województwie.

ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 34 podmioty lecznicze. 10 906 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie80 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą3 300 554 osoby. Zrewitalizowano 152 obiekty infrastruktury, z których korzysta 520 113 osób.

 OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 965 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 122 MW.

270 373 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.