„INNOWACYJNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE”. Inkubowanie projektów w ramach działania 1.2. Innowacyjne firmy RPO WiM 2014-2020

See the source image

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje wsparcie potencjalnym beneficjentom:

  • poddziałań: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
  • 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w przygotowaniu projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa tj.: żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz ekonomia wody.

Beneficjenci w ramach tych poddziałań ubiegać się mogą o środki na zakup:

  • usług B+R,
  • rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.

Planowane są spotkania warsztatowe od 3 do 7 czerwca 2019 r., podczas których eksperci razem z uczestnikami przeanalizują możliwości aplikowania o środki w ramach działania 1.2. RPO WiM 2014-2020, omawiając m.in. treść RPO oraz kryteria udziału w konkursach.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą skontaktować się z  Wykonawcą zamówienia, firmą „EU-CONSULT” Sp. z o. o., pod numerem telefonu (58) 719 19 00 bądź drogą mailową na adres k.kubinski@eu-consult.pl.

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (typ projektu „Wsparcie inkubowania, przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla CT 1”) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszam Państwa do skorzystania, bo warto 🙂