Ruszają konkursy z działań 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych oraz 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

See the source image

Około 30 milionów złotych zostało przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Dotyczy to ekonomii wody, wysokiej jakości żywności, drewna i meblarstwa. Wnioski w konkursie nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/19 mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Ponad 44 miliony złotych zostało przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności. Dofinansowanie dedylowane jest dla projektów zakładających m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację. O dofinansowanie w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/19 mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania, bo warto!!! 🙂