PIENIĄDZE NA ROZWÓJ INSTALACJI OZE

Od 6 maja rusza nabór wniosków na finansowanie mikroinstalacji prosumenckich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Decyzję w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu podjął zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, pod warunkiem realizacji inwestycji w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Preferowane będą także te jednostki samorządu terytorialnego, na terenach których znajdują się co najmniej dwie z czterech form ochrony środowiska (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000).

Szczegóły na stronie – http://portal.warmia.mazury.pl/pl/srodowisko/231-aktualnosci/4244-pieniadze-na-rozwoj-instalacji-oze