POŻYCZKI GLOBALNE W WMARR W OLSZTYNIE. OPROCENTOWANIE 0%

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki.

Pożyczki udzielane będą na podstawie Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 3/PG/POPW/2015/04 z dnia 31 lipca 2015 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 4 sierpnia 2015 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 150% środków przewidzianych w ramach POŻYCZKI GLOBALNEJ. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.rfp.wmarr.olsztyn.pl

Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na stronie:

http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=2532&catid=34&Itemid=54&lang=pl