RODZICIELSTWO MA BYĆ WARTOŚCIĄ, A NIE WYRZECZENIEM. ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ARTYKUŁEM

RODZINA – Warto pamiętać, że w ciągu ostatnich lat polskie rodziny osiągnęły naprawdę dużo, jak choćby roczny urlop macierzyński, ale przed nami wciąż jeszcze sporo do zrobienia — o planach parlamentarnych mówi Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa.

— Nasz Olsztyniak to gazeta rodzinna, dlatego zacznijmy od pytania o rodziny. Co dla nich chce Pani zrobić, jeśli zostanie posłem?
— Przede wszystkim na początku chciałabym podkreślić, jak dużo już zostało osiągnięte w ciągu ostatnich lat. Wydłużono urlop macierzyński z pół roku do roku. Wprowadzono zmiany w systemie emerytalno-rentowym,
wszyscy rodzice bez względu na formę zatrudnienia mają w czasie urlopu wychowawczego opłacane z budżetu składki na ubezpieczenie społeczne oraz systemie świadczeń rodzinnych (zasada „złotówka za złotówkę gwarantuje, ze rodziny, które przekroczą próg dochodowy od 2016 roku nie stracą wsparcia finansowego państwa, ale będą je otrzymywać — pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium). Nie możemy
również zapominać o programie „Maluch”, w ramach którego systematycznie dofinansowywane są miejsca opieki dla najmłodszych. Pamiętajmy także o ogólnopolskiej i lokalnych kartach dużej rodziny. Od początku 2015 roku program ulg dla rodzin wielodzietnych działa również w naszym województwie i do dziś włączyło się 20 partnerów. Uważam, że należy kontynuować te działania. Za najważniejsze uważam zwiększenie dostępu do usług publicznych, w tym do żłobków i przedszkoli jest moim zdaniem podstawą polityki rodzinnej. Nie może być tak, że z jednej strony promujemy rodzicielstwo, a z drugiej rodzice czują się zostawieni sami sobie z wyzwaniem jakim jest zapewnienie właściwej opieki potomstwu. Drugą bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego. Obecnie posiadanie dzieci często łączy się z obniżeniem stopy życia. Rodzicielstwo powinno być postrzegane jako wartość nie jako wyrzeczenie. Dlatego należy dalej rozwijać system instrumentów finansowych takich jak kredyty preferencyjne dla
młodych, ulgi podatkowe czy wprowadzenie obniżonej stawki VAT na towary i usługi dla dzieci i młodzieży. Kolejnym bardzo ważnym aspektem życia rodzin jest zdrowie. Dlatego będę wspierać opracowanie i wdrożenie
programu profilaktyki zdrowotnej nad kobietą ciężarną oraz matką i dzieckiem. Potrzeba także rozwinięcia specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego dla rodzin.
— Na czym według pani powinna polegać polityka prorodzinna państwa?
— Sądzę, że najważniejsze jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin z dziećmi opartego na strategicznych celach, które chcemy osiągnąć. Racjonalna polityka prorodzinna musi się opierać na analizie demograficznej
i uwzględniać sytuację gospodarczą kraju. Tak aby polityka rodzinna państwa, była brana pod uwagę przez przyszłych rodziców w chwili planowania liczby potomstwa. Dla rodzin najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekonomicznego i tworzenie miejsc pracy dla młodych — to te czynniki często bezpośrednio wpływają na decyzję o posiadaniu, bądź nie, potomstwa. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, bezpieczny powrót matek
małych dzieci do pracy, stwarzanie warunków umożliwiających godzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, inwestowanie w edukację i kształcenie dzieci i młodzieży, profilaktyka
i ochrona zdrowia, w tym też psychicznego dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży oraz seniorów to jedne z najważniejszych oczekiwań polskich rodzin. Tylko poprzez działania państwa wspierające główne sfery życia rodziny jak
zdrowie, edukacja, opieka, bezpieczeństwo, polityka mieszkaniowa, rynek pracy możliwe jest stworzenie bezpiecznych, pewnych warunków sprzyjających zakładaniu rodziny. W nowoczesnym państwie politykę prorodzinną
należy traktować jako długofalową inwestycję w przyszłość, zakładającą wypracowanie trwałych i konsekwentnych rozwiązań. Ponadto bardzo ważne staje się promowanie pozytywnego wizerunku rodziny, rodziny  samowystarczalnej, wielopokoleniowej. Ukazywanie jej jako wartości, której potrzebuje każdy człowiek, w której tworzy się niepowtarzalne więzi i relacje, dzięki której jednostka może się rozwijać i czuć szczęśliwa, spełniona.
Współczesne państwo powinno zachęcać do zakładania rodziny, wskazując na korzyści płynące z jej posiadania. Istotną kwestią wydaje się także jakość rodzicielstwa. Pragniemy, aby Polacy byli rodzicami świadomymi, mądrymi
i w tym kierunku powinna podążać polityka prorodzinna: stwarzać ekonomiczne, społeczne warunki sprzyjające zakładaniu rodziny, ale także inicjować wsparcie w zakresie przygotowania do rodzicielstwa, zwłaszcza młodych rodziców.
— Czy jako kobieta i posłanka, zamierza pani w jakiś szczególny sposób zadbać o sprawy kobiet, szczególnie tych z Warmii i Mazur?
— Kobiety często przedkładają troskę o innych nad swoje własne potrzeby i pragnienia. A przecież, aby pomagać innym, najpierw powinnyśmy zadbać o siebie. Dodatkowo to właśnie kobiety są bardziej podatne na stres. W  odróżnieniu od mężczyzn, u kobiet po powrocie z pracy nie spada poziom hormonów stresu — kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny. Rodzina nas potrzebuje. Dziś, największy problem ze stresem mają młode kobiety. Przyczyny tego mogą być różne. Często dążymy do perfekcji na wszystkich płaszczyznach i łączenia ról: profesjonalistki, matki i żony. Zatem co zrobić, by zniwelować stres? Metoda na to jest oczywista, ale wbrew pozorom bardzo trudna do realizacji. Przede wszystkim należy zacząć więcej myśleć o swoich potrzebach, zadbać o prawidłowe odżywianie, badania profilaktyczne, aktywność fizyczną. Bo kobieta umiejąca troszczyć się o siebie, utrzymująca balans między
życiem zawodowym, a osobistym, to kobieta spełniona. Praca i rodzina są integralną częścią życia każdego dorosłej kobiety. W zachowaniu równowagi praca — rodzina, kobietom mogą pomóc takie rozwiązania jak: promowanie wizerunku kobiet jako kompetentnych, odpowiedzialnych zaangażowanych pracowników; stabilne zatrudnienie, pewność, że kobieta ma gdzie wrócić po urlopie macierzyńskim; elastyczny czas pracy, ułatwiający opiekę nad  osobami zależnymi w rodzinie; niepełne wymiary godzin pracy; udogodnienia dla rodziców małych dzieci (żłobki, przedszkola przyzakładowe, paczki, ubezpieczenia zdrowotne, szerszy dostęp do usług zdrowotnych, kulturalnych, edukacyjnych); inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe kobiet; większy dostęp kobiet do awansów zawodowych; inwestowanie w budowanie relacji partnerskich między kobieta a mężczyzną w rodzinie/
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; rozwijanie i wzmacnianie umiejętności wychowawczych zarówno kobiet jak i mężczyzn (programy Szkoła Rodziców i Wychowawców). Rodzicielstwo ma być wartością, a nie wyrzeczeniem