ZMIANY W HARMONOGRAMIE KONKURSÓW RPO NA 2015 R.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zaczną się później niż początkowo planowano.

Zmiany dotyczą przesunięcia terminów naborów dla następujących Działań/Poddziałań:

  • 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur (wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych) – z listopada na grudzień,
  • 10.3 Rozwój samozatrudnienia – z listopada na grudzień,
  • 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – z III na IV kwartał,
  • 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej – z III na IV kwartał,
  • 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji – z grudnia 2015 na następny rok,
  • 3.2 E-zdrowie – z grudnia 2015 na następny rok

Ponadto Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrezygnował w 2015 r. z naboru w ramach Działania 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur w zakresie projektów: rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Szczegółowy harmonogram na stronie: http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/Harmonogram_2015/Harmonogram_naborow_RPO_WiM_na_2015_r._2015_09_29.pdf